Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta w Parafii Św. Stanisława Kostki w Szczytnie. Dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przygotowują:

rodzice dziecka, katecheci w szkole i ksiądz proboszcz w kościele.

   Pierwsza Komunia Święta

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DZIECI
DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej klasie szkoły podstawowej.

3.  Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego, obejmuje trzy lata katechizacji.
a) pierwsze dwa lata (dzieci z klas zerowych i pierwszych) sta­nowią dalsze przygotowanie do życia sakramentalnego;
b) trzeci rok katechizacji (dzieci klas drugich) jest zasadniczym i bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

4. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii na podstawie:

 • a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
 • b) systematycznej,  katechizacji parafialnej;
 • c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach  parafialnych;
 • d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.

5. W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci należy uwzględnić także ich rodziców. Zachęca się rodzi­ców (tam, gdzie to jest tylko możliwe) do brania udziału w ka­techizacji dzieci. Organizuje się, dodatkowe spotkania dla rodziców i ich dzieci w celu wytworzenia właściwej atmosfery religijnej.

6. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej od­bywa się w czasie systematycznej katechizacji szkolnej według określonego programu nauki religii zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

7. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spo­tkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom prak­tycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości.

8. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego.

9. Dzień Pierwszej Komunii Świętej należy urządzać uroczyście, aby dzie­ci i ich rodziny przeżyły ten moment z głęboką wiarą i zapa­miętały na całe życie.

10. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:

 • a) powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed ko­ściołem;
 • b) pokropienie wodą święconą;
 • c) błogosławieństwo rodziców;
 • d) procesjonalne wejście do świątyni;
 • e) rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;
 • f) dostosowane czytania
 • g) modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci i rodziców;
 • h) dziękczynienie po Komunii Świętej.

We Mszy Świętej należy uwzględnić  pieśni euchary­styczne.

11. Zaleca się założenie przez dzieci ujednoliconego stroju komu­nijnego (najlepiej alby).

12. Usilnie zaleca się, aby domowe zgromadzenia rodzinne z racji Pierwszej Komunii Świętej miały charakter religijny.

13. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeń­stwach tzw. Białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia Święta jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.

14. W kancelarii parafialnej jest księga, w któ­rej zapisuje się imiona i nazwiska przystępujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.